BIP - informacje ogólne

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) nakłada na określone podmioty obowiązek uruchomienia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymogi techniczne i organizacyjne związane z wprowadzaniem w życie ustawy wynikają z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 67, poz. 619).

Biuletyny utrzymywane przez podmioty wymienione w ustawie w art. 4 ust. 1 powinny zawierać informacje zgodnie z art. 6 ustawy, czyli:

 • opis struktury i zasad działania podmiotu (urzędu, organizacji)
 • informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw
 • informacje o osobach sprawujących funkcje i ich kompetencjach dane o majątku treści aktów administracyjnych

Zgodnie z § 12. 1. podmiotowa strona Biuletynu zawierać winna:

 1. logo (znak graficzny) Biuletynu,
 2. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
 3. instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
 4. menu przedmiotowe,
 5. informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
 6. rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują,
 7. informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nieudostępnionych w Biuletynie,
 8. moduł wyszukujący

System publikowania informacji w Biuletynie musi posiadać szereg wymaganych mechanizmów (wyszukiwanie informacji, mechanizm rejestrujący i archiwizujący wprowadzane zmiany na stronach), nie występujących w większości aktualnie działających serwisów internetowych.